مطهر دان بيدانيا

رزومه - جان اله کریمی مطهر- مطهر دان بيدانيا ,جان اله کریمی مطهر و محمود رضایی. "بررسی تطبیقی "شاهنامه" فردوسی و "باریس گادونوف" آلکساندر پوشکین." اسلووا، گراماتیکا، رچ(روسی) 10، 10 (1387): 209-203. جان اله کریمی مطهر، مرضیه یحیی پور و فرنگیس اشرفی.هدف سخت ژان کلود ون دام دوبله فارسیفیلم کوتاه پرچم...به مناسبت بازگشت پیکر مطهر شهدای خان طومان به وطن باشگاه فیلم سوره 4.9 هزار بازدید 17 ساعت پیشرزومه - جان اله کریمی مطهر

جان اله کریمی مطهر و محمود رضایی. "بررسی تطبیقی "شاهنامه" فردوسی و "باریس گادونوف" آلکساندر پوشکین." اسلووا، گراماتیکا، رچ(روسی) 10، 10 (1387): 209-203. جان اله کریمی مطهر، مرضیه یحیی پور و فرنگیس اشرفی.

رزومه - جان اله کریمی مطهر

جان اله کریمی مطهر و محمود رضایی. "بررسی تطبیقی "شاهنامه" فردوسی و "باریس گادونوف" آلکساندر پوشکین." اسلووا، گراماتیکا، رچ(روسی) 10، 10 (1387): 209-203. جان اله کریمی مطهر، مرضیه یحیی پور و فرنگیس اشرفی.

هدف سخت ژان کلود ون دام دوبله فارسی

فیلم کوتاه پرچم...به مناسبت بازگشت پیکر مطهر شهدای خان طومان به وطن باشگاه فیلم سوره 4.9 هزار بازدید 17 ساعت پیش

رزومه - جان اله کریمی مطهر

جان اله کریمی مطهر و محمود رضایی. "بررسی تطبیقی "شاهنامه" فردوسی و "باریس گادونوف" آلکساندر پوشکین." اسلووا، گراماتیکا، رچ(روسی) 10، 10 (1387): 209-203. جان اله کریمی مطهر، مرضیه یحیی پور و فرنگیس اشرفی.

رزومه - جان اله کریمی مطهر

جان اله کریمی مطهر و محمود رضایی. "بررسی تطبیقی "شاهنامه" فردوسی و "باریس گادونوف" آلکساندر پوشکین." اسلووا، گراماتیکا، رچ(روسی) 10، 10 (1387): 209-203. جان اله کریمی مطهر، مرضیه یحیی پور و فرنگیس اشرفی.

هدف سخت ژان کلود ون دام دوبله فارسی

فیلم کوتاه پرچم...به مناسبت بازگشت پیکر مطهر شهدای خان طومان به وطن باشگاه فیلم سوره 4.9 هزار بازدید 17 ساعت پیش

هدف سخت ژان کلود ون دام دوبله فارسی

فیلم کوتاه پرچم...به مناسبت بازگشت پیکر مطهر شهدای خان طومان به وطن باشگاه فیلم سوره 4.9 هزار بازدید 17 ساعت پیش

هدف سخت ژان کلود ون دام دوبله فارسی

فیلم کوتاه پرچم...به مناسبت بازگشت پیکر مطهر شهدای خان طومان به وطن باشگاه فیلم سوره 4.9 هزار بازدید 17 ساعت پیش